Khắc phục Lỗi ARRAY_LITERAL IMPORTRANGE google sheet

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7147 member đã tham gia
Registered

Khi sử dụng google sheet, gộp nhiều hàm importrange vào một e hay bị lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng, hay còn gọi là In ARRAY_LITERAL, an Array Literal was missing values for one or more rows.​

Lỗi này khá phiền vì mỗi lần bị là phải copy công thức và paste lại mới hiển thị kết quả, rất mất thời gian, nay muốn nhờ các bác giúp fix lỗi này ạ
Đây là hàm ví dụ của e
Code:
=ARRAYFORMULA(QUERY({IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$6;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$13;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$14;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$15;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$17;"range_1!$A$3:s"))};"where Col1 IS NOT NULL and Col2 >= "&$F$1&" and Col2 <= "&$E$1&" order by Col2 desc";0))
 
Solution
SSVIPer

Khi sử dụng google sheet, gộp nhiều hàm importrange vào một e hay bị lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng, hay còn gọi là In ARRAY_LITERAL, an Array Literal was missing values for one or more rows.​

Lỗi này khá phiền vì mỗi lần bị là phải copy công thức và paste lại mới hiển thị kết quả, rất mất thời gian, nay muốn nhờ các bác giúp fix lỗi này ạ
Đây là hàm ví dụ của e
Code:
=QUERY({
IMPORTRANGE("LISTS!B2","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B3","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B4","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B5","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B6","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B7","Filename!A3:T")...
Hoang_Long22
4 Comments
SSVIPer

Khi sử dụng google sheet, gộp nhiều hàm importrange vào một e hay bị lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng, hay còn gọi là In ARRAY_LITERAL, an Array Literal was missing values for one or more rows.​

Lỗi này khá phiền vì mỗi lần bị là phải copy công thức và paste lại mới hiển thị kết quả, rất mất thời gian, nay muốn nhờ các bác giúp fix lỗi này ạ
Đây là hàm ví dụ của e
Code:
=QUERY({
IMPORTRANGE("LISTS!B2","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B3","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B4","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B5","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B6","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B7","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B8","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B9","Filename!A3:T");
IMPORTRANGE("LISTS!B10","Filename!A3:T")
}, "SELECT * WHERE Col1<>;''")
Hoang_Long22đổi thành thế này là ok nhé

Code:
=ARRAYFORMULA(QUERY({IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$6;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$13;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$14;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$15;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$17;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ))};"where Col1 IS NOT NULL and Col2 >= "&$F$1&" and Col2 <= "&$E$1&" order by Col2 desc";0))
 
Solution
Registered
đổi thành thế này là ok nhé

Code:
=ARRAYFORMULA(IFERROR(QUERY({
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 1", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 2", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 3", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 4", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 5", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 6", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 7", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 8", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ));
IFERROR(IMPORTRANGE("ID 9", "sheetname!A3:T"), SUBSTITUTE(COLUMN(A1:T1)^0, 1, ))},
"where Col1 is not null")))
VNiTX Newsthank bác nhé, hết lỗi luôn bác à, chỉ biết thay vào chứ cũng k hiểu sao nó hoạt động:)))
 
Advertisement
Registered
đổi thành thế này là ok nhé

Code:
=ARRAYFORMULA(QUERY({IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$6;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$13;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$14;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$15;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$17;"range_1!$A$3:s"); SUBSTITUTE(COLUMN(A1:S1)^0; 1; ))};"where Col1 IS NOT NULL and Col2 >= "&$F$1&" and Col2 <= "&$E$1&" order by Col2 desc";0))
VNiTX Newsanh ơi em cũng bị lỗi như thế, anh cứu em 1 công thức với :) làm ơn giúp em ạ, em cám ơn!
=query(REDUCE(A2:K2;TC!G9:G57;LAMBDA(x;y;{x;IMPORTRANGE(y;OFFSET(y;;1;1;1))}));"where Col1 is not null";0)
 
Registered

Khi sử dụng google sheet, gộp nhiều hàm importrange vào một e hay bị lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng, hay còn gọi là In ARRAY_LITERAL, an Array Literal was missing values for one or more rows.​

Lỗi này khá phiền vì mỗi lần bị là phải copy công thức và paste lại mới hiển thị kết quả, rất mất thời gian, nay muốn nhờ các bác giúp fix lỗi này ạ
Đây là hàm ví dụ của e
Code:
=ARRAYFORMULA(QUERY({IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$6;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$13;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$14;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$15;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$17;"range_1!$A$3:s"))};"where Col1 IS NOT NULL and Col2 >= "&$F$1&" and Col2 <= "&$E$1&" order by Col2 desc";0))
Hoang_Long22

Khi sử dụng google sheet, gộp nhiều hàm importrange vào một e hay bị lỗi Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng, hay còn gọi là In ARRAY_LITERAL, an Array Literal was missing values for one or more rows.​

Lỗi này khá phiền vì mỗi lần bị là phải copy công thức và paste lại mới hiển thị kết quả, rất mất thời gian, nay muốn nhờ các bác giúp fix lỗi này ạ
Đây là hàm ví dụ của e
Code:
=ARRAYFORMULA(QUERY({IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$6;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$13;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$14;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$15;"range_1!$A$3:s"));IFERROR(IMPORTRANGE(Data!$B$17;"range_1!$A$3:s"))};"where Col1 IS NOT NULL and Col2 >= "&$F$1&" and Col2 <= "&$E$1&" order by Col2 desc";0))
Hoang_Long22E cũn đang bị lỗi này đang sử dụng mà cứ báo value. Các bác chỉ e với. CT này ={QUERY(IMPORTRANGE(DSGV!$A$1;"Data!$A$2:$U");"Select * Col4, Col6, Col5, Col1, (Col12 + Col13), (Col14 + Col15), Col20, Col3 Where Col2 = '"&'KHAI BÁO'!$B$1&"' and Col21 = '"&'KHAI BÁO'!$B$3&"' and Col4 >= Date '"&Text($D$7;"YYYY-MM-DD")&"' and Col4 <= Date '"&Text($F$7;"YYYY-MM-DD")&"'";0);$B$1:$I$3}={QUERY(IMPORTRANGE(DSGV!$A$1;"Data!$A$2:$U");"Select * Col4, Col6, Col5, Col1, (Col12 + Col13), (Col14 + Col15), Col20, Col3 Where Col2 = '"&'KHAI BÁO'!$B$1&"' and Col21 = '"&'KHAI BÁO'!$B$3&"' and Col4 >= Date '"&Text($D$7;"YYYY-MM-DD")&"' and Col4 <= Date '"&Text($F$7;"YYYY-MM-DD")&"'";0);$B$1:$I$3} . E cảm ơn .
 
Members Online
Telegram