Khắc phục Lỗi bad request 400 pyrogram bot

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7345 member đã tham gia
SSVIPer

pyrogram.errors.exceptions.bad_request_400 PEER_ID_INVALID, MESSAGE_ID_INVALID, 400 MEDIA_EMPTY là những lỗi phổ biến khi lập trình code bot telegram, sau đây là 1 vài lưu ý hướng dẫn khắc phục lỗi này​

Lỗi bad request 400 pyrogram bot.jpg

Đảm bảo rằng cuộc trò chuyện hoặc ID người dùng mà bạn đang cố gửi tin nhắn đến là chính xác. Bạn có thể kiểm tra ID của người trò chuyện hoặc người dùng bằng cách xem URL hồ sơ của họ trên telegram. Ví dụ: ID của người dùng có URL " " là "username".
 1. Nếu bạn đang sử dụng bot để gửi tin nhắn, hãy đảm bảo rằng bot đã được cấp quyền truy cập vào cuộc trò chuyện hoặc người dùng mà bạn đang cố gắng gửi tin nhắn.
 2. Nếu bạn đang cố gửi tin nhắn đến một cuộc trò chuyện nhóm, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ID trò chuyện chính xác. ID trò chuyện nhóm thường bắt đầu bằng dấu âm (-).
 3. Nếu bạn đang cố gửi tin nhắn đến một cuộc trò chuyện riêng tư, hãy đảm bảo rằng người dùng chưa chặn bot của bạn hoặc xóa cuộc trò chuyện đó.
 4. Nếu không có giải pháp nào ở trên hữu ích, có thể cuộc trò chuyện hoặc người dùng mà bạn đang cố gửi tin nhắn đã bị xóa. Trong trường hợp này, bạn không thể làm gì để sửa lỗi.
Lỗi "Bad Request" trong Pyrogram thường chỉ ra rằng có điều gì đó không ổn với yêu cầu được gửi tới API Telegram. Dưới đây là một số nguyên nhân có thể và giải pháp cho lỗi này:
 1. Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng khóa API và chưa hết hạn.
 2. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc có được chuyển đến hàm gây ra lỗi không.
 3. Nếu bạn đang gửi một tin nhắn, hãy đảm bảo rằng nó không quá dài hoặc chứa các ký tự không hợp lệ.
 4. Nếu bạn đang sử dụng bot để gửi tin nhắn, hãy đảm bảo rằng bot đó có các quyền cần thiết để thực hiện hành động mà bạn đang cố gắng thực hiện.
 5. Nếu bạn đang sử dụng Pyrogram để tải tệp lên, hãy đảm bảo rằng kích thước tệp nằm trong giới hạn do API Telegram đặt (20 MB cho ảnh và video, 50 MB cho tài liệu).
 6. Nếu gần đây bạn đã thực hiện các thay đổi đối với mã của mình, có thể có một lỗi gây ra lỗi. Trong trường hợp này, hãy thử gỡ lỗi mã của bạn để tìm và khắc phục sự cố.
 7. Nếu không có giải pháp nào ở trên hữu ích, có thể API Telegram đang gặp một số vấn đề. Trong trường hợp này, bạn có thể phải đợi sự cố được giải quyết trước khi có thể sử dụng lại Pyrogram.
Để bỏ qua lỗi "PEER_ID_INVALID" trong Pyrogram, bạn có thể sử dụng khối thử ngoại trừ để bắt lỗi và xử lý lỗi một cách thích hợp. Đây là một ví dụ về cách bạn có thể làm điều này:
Python:
import pyrogram
from pyrogram.errors import BadRequest

try:
  # Your Pyrogram code that might cause a BadRequest error goes here
  # For example:
  app.send_message(chat_id, message)

except BadRequest as e:
  # The error message from the Telegram API is stored in e.MESSAGE
  if "PEER_ID_INVALID" in e.MESSAGE:
    # This error occurs when the chat or user ID is invalid
    print("The chat or user ID is invalid")
  else:
    # This error is caused by something else
    print("An unknown error occurred:", e)
Mã này sẽ bắt bất kỳ lỗi BadRequest nào xảy ra và kiểm tra xem thông báo lỗi có chứa chuỗi "PEER_ID_INVALID" hay không. Nếu có, nó sẽ in một thông báo cho biết rằng cuộc trò chuyện hoặc ID người dùng không hợp lệ. Nếu thông báo lỗi không chứa chuỗi này, nó sẽ in một thông báo chung cho biết đã xảy ra lỗi không xác định.

Lưu ý rằng mã này sẽ không thực sự sửa lỗi, nó sẽ chỉ cho phép bạn bỏ qua nó trong mã của mình. Để khắc phục lỗi, bạn sẽ cần xác định nguyên nhân gốc rễ và giải quyết nó.
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!