Hướng dẫn Kích hoạt old desktop Right-Click menus show full context trên windows 11

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7263 member đã tham gia
SSVIPer

Lên windows 11 nhưng lại nhớ thao tác chuột phải right-click để f5 refresh làm tươi giúp máy chạy khỏe chạy nhanh=))) jusst kidding!, sau khi tìm hiểu các tip-tricks trên mạng cuối cùng tổng hợp cho ae file bat script chạy đơn giản để kích hoạt lại show context menu của chuột phải right-click trên windows 10 truyền thống, khỏi mất công click show more options khó chịu trên windows 11.​

Cách này rất đơn giản, ae chỉ cần chạy file bat script tải link bên dưới, chạy bằng quyền admin, sau đó reset lại máy và chuột phải right-click tận hưởng nút refresh truyền thống của windows 10 trên windows 11 nhé.

Kích hoạt old desktop Right-Click menus show full context trên windows 11.jpg

Link tải file:

Hoặc ae có thể làm theo cách copy code bên dưới, tạo 1 file notepad paste code vào, sau đó save-as lưu với tên enable-right-click-windows11.bat. Lưu xong chạy file enable-right-click-windows11.bat và tận hưởng thành quả.

Bash:
@echo off
:menu
echo. 1. Add mod right-click w11
echo. 2. Del mod right-click w11
choice /C:12 >nul
if errorlevel 255 goto menu
if errorlevel 2 goto del
if errorlevel 1 goto add

:add
reg.exe ADD "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f
reg.exe ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked" /v {9F156763-7844-4DC4-B2B1-901F640F5155} /d "-" /f
TASKKILL /F /IM explorer.exe
START explorer.exe
exit

:del
reg.exe DELETE  "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f
reg.exe DELETE  "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked" /v {9F156763-7844-4DC4-B2B1-901F640F5155} /f
TASKKILL /F /IM explorer.exe
START explorer.exe
exit
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!