Scam 0631000483784 - THE BAO - lừa đảo giao dịch qua ngân hàng, tốt nhất không nên giao dịch