Share Code hiệu ứng trái tim đập của Thủ Khoa Lý sửa được chữ có tên chèn ảnh

Welcome to Vietnam iTX
Tham gia cộng đồng Vietnam iTX, khoe góc máy itx, review case mini-itx PC, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm build case mini-itx sff pc, nguồn flex, atx module flex 1u.
Đăng ký ngay | 7360 member đã tham gia

fengdong99

Nhất Bạn rồi
Registered

Thả thính crush bắt trend theo phim Chiếu sáng anh, sưởi ấm em cực ngầu đảm bảo đổ điêu đứng thì ae sử dụng ngay source code html này nhé, dễ chạy dễ sử dụng. Tải xuống và cho vào file .html chạy dễ dàng.​

Code hiệu ứng trái tim đập của Thủ Khoa Lý sửa được chữ có tên chèn ảnh.jpg

Source code hiệu ứng trái tim html​

HTML:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>

 <head>

  <title>Heart</title>

  <meta name="Generator" content="EditPlus" />

  <meta name="Author" content="vnitx.com" />

  <meta name="Keywords" content="vnitx.com" />

  <meta name="Description" content="vnitx.com" />


  <style>

   html,

   body {

    height: 100%;

    padding: 0;

    margin: 0;

    background: #000;

    display: flex;

    justify-content: center;

    align-items: center;

   }   .box {

    width: 100%;

    position: absolute;

    top: 50%;

    left: 50%;

    transform: translate(-50%, -50%);

    display: flex;

    flex-direction: column;

   }   canvas {

    position: absolute;

    width: 100%;

    height: 100%;

   }

   #pinkboard {

    position: relative;

    margin: auto;

    height: 500px;

    width: 500px;

    animation: animate 1.3s infinite;

   }   #pinkboard:before,

   #pinkboard:after {

    content: '';

    position: absolute;

    background: #ff5ca4;

    width: 100px;

    height: 160px;

    border-top-left-radius: 50px;

    border-top-right-radius: 50px;

   }   #pinkboard:before {

    left: 100px;

    transform: rotate(-45deg);

    transform-origin: 0 100%;

    box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25),

     0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22);

   }   #pinkboard:after {

    left: 0;

    transform: rotate(45deg);

    transform-origin: 100% 100%;

   }   @keyframes animate {

    0% {

     transform: scale(1);

    }

    30% {

     transform: scale(0.8);

    }

    60% {

     transform: scale(1.2);

    }

    100% {

     transform: scale(1);

    }

   }
.img {
 position: absolute;
 left: 50%;
 top: 55%;
 transform: translate(-50%, -50%);
 width: 420px;
 height: 420px;
}
img {

 /* width: 200px; */
 aspect-ratio: 1;
 object-fit: cover;
 --_m: radial-gradient(#000 69%, #0000 70%) 84.5% fill/100%;
 -webkit-mask-box-image: var(--_m);
 mask-border: var(--_m);
 clip-path: polygon(-41% 0, 50% 91%, 141% 0);
}
  </style>

 </head> <body>
  <div

   class="center-text"

   ,

   style="z-index: 999;;

    width: 100%;

    color: rgb(225, 12, 168);

    height:100%;

    font-size: 31px;

    font-style: italic;

    display: flex;

    align-items: center;

    justify-content: center;

    margin-bottom: 5px;

    text-align: center;"

  >

<!-- Sửa bên dưới -->

   Sửa tên theo ý chỗ này

  </div>
  <div class="box">
    <!-- Sửa ảnh trong nhày src="link ảnh" -->
    <img class="img" src="https://vietnamitx.com/images/logo_images/vietnam-mini-itx.png" alt="vnitx.com" />
   <canvas id="pinkboard"></canvas>

  </div>

  <script>

   /*

    * Settings

    */

   var settings = {

    particles: {

     length: 2000, // maximum amount of particles

     duration: 2, // particle duration in sec

     velocity: 100, // particle velocity in pixels/sec

     effect: -1.3, // play with this for a nice effect

     size: 13 // particle size in pixels

    }

   };

   /*

    * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller

    */

   (function() {

    var b = 0;

    var c = ['ms', 'moz', 'webkit', 'o'];

    for (var a = 0; a < c.length && !window.requestAnimationFrame; ++a) {

     window.requestAnimationFrame = window[c[a] + 'RequestAnimationFrame'];

     window.cancelAnimationFrame =

      window[c[a] + 'CancelAnimationFrame'] ||

      window[c[a] + 'CancelRequestAnimationFrame'];

    }

    if (!window.requestAnimationFrame) {

     window.requestAnimationFrame = function(h, e) {

      var d = new Date().getTime();

      var f = Math.max(0, 16 - (d - b));

      var g = window.setTimeout(function() {

       h(d + f);

      }, f);

      b = d + f;

      return g;

     };

    }

    if (!window.cancelAnimationFrame) {

     window.cancelAnimationFrame = function(d) {

      clearTimeout(d);

     };

    }

   })();

   /*

    * Point class

    */

   var Point = (function() {

    function Point(x, y) {

     this.x = typeof x !== 'undefined' ? x : 0;

     this.y = typeof y !== 'undefined' ? y : 0;

    }

    Point.prototype.clone = function() {

     return new Point(this.x, this.y);

    };

    Point.prototype.length = function(length) {

     if (typeof length == 'undefined')

      return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);

     this.normalize();

     this.x *= length;

     this.y *= length;

     return this;

    };

    Point.prototype.normalize = function() {

     var length = this.length();

     this.x /= length;

     this.y /= length;

     return this;

    };

    return Point;

   })();

   /*

    * Particle class

    */

   var Particle = (function() {

    function Particle() {

     this.position = new Point();

     this.velocity = new Point();

     this.acceleration = new Point();

     this.age = 0;

    }

    Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {

     this.position.x = x;

     this.position.y = y;

     this.velocity.x = dx;

     this.velocity.y = dy;

     this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;

     this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;

     this.age = 0;

    };

    Particle.prototype.update = function(deltaTime) {

     this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;

     this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;

     this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;

     this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;

     this.age += deltaTime;

    };

    Particle.prototype.draw = function(context, image) {

     function ease(t) {

      return --t * t * t + 1;

     }

     var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);

     context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;

     context.drawImage(

      image,

      this.position.x - size / 2,

      this.position.y - size / 2,

      size,

      size

     );

    };

    return Particle;

   })();

   /*

    * ParticlePool class

    */

   var ParticlePool = (function() {

    var particles,

     firstActive = 0,

     firstFree = 0,

     duration = settings.particles.duration;    function ParticlePool(length) {

     // create and populate particle pool

     particles = new Array(length);

     for (var i = 0; i < particles.length; i++)

      particles[i] = new Particle();

    }

    ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {

     particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);     // handle circular queue

     firstFree++;

     if (firstFree == particles.length) firstFree = 0;

     if (firstActive == firstFree) firstActive++;

     if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

    };

    ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {

     var i;     // update active particles

     if (firstActive < firstFree) {

      for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

       particles[i].update(deltaTime);

     }

     if (firstFree < firstActive) {

      for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

       particles[i].update(deltaTime);

      for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].update(deltaTime);

     }     // remove inactive particles

     while (

      particles[firstActive].age >= duration &&

      firstActive != firstFree

     ) {

      firstActive++;

      if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;

     }

    };

    ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {

     // draw active particles

     if (firstActive < firstFree) {

      for (i = firstActive; i < firstFree; i++)

       particles[i].draw(context, image);

     }

     if (firstFree < firstActive) {

      for (i = firstActive; i < particles.length; i++)

       particles[i].draw(context, image);

      for (i = 0; i < firstFree; i++) particles[i].draw(context, image);

     }

    };

    return ParticlePool;

   })();

   /*

    * Putting it all together

    */

   (function(canvas) {

    var context = canvas.getContext('2d'),

     particles = new ParticlePool(settings.particles.length),

     particleRate =

      settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec

     time;    // get point on heart with -PI <= t <= PI

    function pointOnHeart(t) {

     return new Point(

      160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),

      130 * Math.cos(t) -

       50 * Math.cos(2 * t) -

       20 * Math.cos(3 * t) -

       10 * Math.cos(4 * t) +

       25

     );

    }    // creating the particle image using a dummy canvas

    var image = (function() {

     var canvas = document.createElement('canvas'),

      context = canvas.getContext('2d');

     canvas.width = settings.particles.size;

     canvas.height = settings.particles.size;

     // helper function to create the path

     function to(t) {

      var point = pointOnHeart(t);

      point.x =

       settings.particles.size / 2 +

       (point.x * settings.particles.size) / 350;

      point.y =

       settings.particles.size / 2 -

       (point.y * settings.particles.size) / 350;

      return point;

     }

     // create the path

     context.beginPath();

     var t = -Math.PI;

     var point = to(t);

     context.moveTo(point.x, point.y);

     while (t < Math.PI) {

      t += 0.01; // baby steps!

      point = to(t);

      context.lineTo(point.x, point.y);

     }

     context.closePath();

     // create the fill

     context.fillStyle = '#FF5CA4';

     context.fill();

     // create the image

     var image = new Image();

     image.src = canvas.toDataURL();

     return image;

    })();    // render that thing!

    function render() {

     // next animation frame

     requestAnimationFrame(render);     // update time

     var newTime = new Date().getTime() / 1000,

      deltaTime = newTime - (time || newTime);

     time = newTime;     // clear canvas

     context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);     // create new particles

     var amount = particleRate * deltaTime;

     for (var i = 0; i < amount; i++) {

      var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());

      var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);

      particles.add(

       canvas.width / 2 + pos.x,

       canvas.height / 2 - pos.y,

       dir.x,

       -dir.y

      );

     }     // update and draw particles

     particles.update(deltaTime);

     particles.draw(context, image);

    }    // handle (re-)sizing of the canvas

    function onResize() {

     canvas.width = canvas.clientWidth;

     canvas.height = canvas.clientHeight;

    }

    window.onresize = onResize;    // delay rendering bootstrap

    setTimeout(function() {

     onResize();

     render();

    }, 10);

   })(document.getElementById('pinkboard'));

  </script>

 </body>

</html>
 
Members Online
Telegram

Game đang FREE!