Thương mại

Trade là cho end-user | Thương gia là cho gian thương